روزمره

سال ۹۴ تجربه اول من به عنوان مدرس به همراه مهندس کریم وحدت.

مطالعه هوشمندانه

تابستان و پاییز امسال در شبکه طراحی شهری هفته ای چند روز گروهی از دانشجویان […]

سالار ربیعی

تابستان و پاییز امسال در شبکه طراحی شهری هفته ای چند روز گروهی از دانشجویان را میدیدم که خود را برای آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری آماده می کردند. این ر

اولین تجربه تدریس

سال ۹۴ تجربه اول من به عنوان مدرس به همراه مهندس کریم وحدت.

سالار ربیعی

امروز۷ تیر ۱۳۹۴ و یکشنبه ست! اولین تجربه من به عنوان مدرس در کلاس های اسکیس کنکور کارشناسی ارشد بود. مجموعا ۱۴۸ نفر سر کلاس های اسکیس طراحی شهری مهندس وح