تابستان و پاییز امسال در شبکه طراحی شهری هفته ای چند روز گروهی از دانشجویان را میدیدم که خود را برای آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری آماده می کردند. این ر